ผลงานและรางวัลของข้าพเจ้า

การนำสนอผลงานด้วยวาจา คุณภาพระดับดีเยี่ยม
ณ ที่ประชุมวิชาการ ศูนย์เครือข่านนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยบูรพา