ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้ By ครูชมพู่

วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

วิชาวิทยาการคำนวณ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อ
และข่าวสาร (Media and information literacy)

การเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัด
อยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหา
ตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา https://codingthailand.org/ เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566