แบบทดสอบรับเกียรติบัตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อ้างอิงภาพกราฟิกจาก Canva For education
เนื้อหา : อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ผู้แต่ง อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา